Contacteer ons

AutoTaal.be en Autoliefhebbers.be

Zijn  een volledig privaat opzet door autoliefhebbers voor autoliefhebbers.
Wie zou willen meewerken, artikels of foto’s zou willen publiceren of wie ons zou willen sponsoren, of publiciteit wil plaatsen op onze pagina’s kan vrijblijvend contact opnemen met ons redactieadres.

Autotaal.be  EPS
Brugse straat 34b6
8020 OOSTKAMP
tel : 0032 (0)475 870650

e-mail : redactie@autotaal.be

Redactie:
Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Alain Mervilde: alain@autotaal.be
Redactie secretariaat : Cecile D’hondt
websites layout & ontwerp: Alain Mervilde

juridisch advies : kantoor Wanted advocaten

Redacteurs:

Alain Mervilde
Wilfried Geerts
Vincent Arpons

Sieske D’hondt
Jan Wintein
Guy Baudot
Pauline Mervilde
Maxim Mervilde

 

WETTELIJKE BEPALINGEN
Onderstaande regeling is van toepassing op de website : www.autotaal.be en www.autoliefhebbers.be Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Aansprakelijkheid.
Autotaal.be, Alain Mervilde en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Autotaal.be, Alain Mervilde en zijn informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Autotaal.be, Alain Mervilde is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Autozine.be, Alain Mervilde gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Het is mogelijk dat Autotaal.be, Alain Mervilde of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Autotaal.be, Alain Mervilde is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.
Privacy
Autotaal.be, Autoliefhebbers.be, Alain Mervilde verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van lezers die via deze webstek met hem contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.
Copyright – Auteursrechten
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik op eender welke wijze van de inhoud van deze website is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de uitgever. Deze regel geldt onverminderd indien de herkomst expliciet vermeld wordt via een link of vermelding.