Beroep aantekenen tegen een LEZ-boete, hoe doe je dat?

Wat is een LEZ?

LEZ” staat voor een lage-emissiezone. Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarbinnen voor bepaalde voertuigcategorieën toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot. 

Vlaanderen definieert een LEZ als volgt:

Een lage-emissiezone is een zone waarin voor de leefbaarheid, in het bijzonder ter beperking van milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder“. (art. 3 § 1 Decreet  van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones).

In Vlaanderen is er momenteel enkel een LEZ in Antwerpen (sinds februari 2017). Binnenkort zal ook Gent een LEZ hebben (vanaf 1 januari 2020). Vanaf 2021 komt er allicht ook in Mechelen en Willebroek een LEZ.  Brussel heeft sinds 1 januari 2018 haar eigen LEZ.

Een LEZ is altijd afgebakend met speciale verkeersborden, en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing:

De LEZ-boete.

Als u als bestuurder de LEZ betreedt met een niet-reglementair voertuig, dan riskeert u een LEZ-boete. Een LEZ-boete doet een beetje denken aan een GAS-boete, die iedereen ondertussen al kent.

In deze Wanted Factsl bespreken wij enkel de LEZ-boete in het Vlaamse Gewest. De lage emissiezones behoren tot de bevoegdheden van de Gewesten. Vlaanderen vaardigde zijn eigen decreet uit (Decreet  van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones).

De gewesten zijn bevoegd om al dan niet een LEZ in te voeren. Aanvankelijk was er nog betwisting of de Gewesten dit wel konden, maar ondertussen heeft een rechtbank zich al eens uitgesproken dat het wel degelijk de Gewesten zijn die bevoegd zijn.Vincent Glas en Iris Verrue

De boete die u riskeert bedraagt minimaal 15,00 EUR en maximaal 60,00 EUR. Omwille van de onvermijdelijke opdeciemen moet u de boete vermenigvuldigen met factor 8. De minimumboete is dus 120,00 EUR, de maximumboete 480,00 EUR.

Iedere gemeente bepaalt binnen de grenzen van de minima en de maxima vrij het bedrag van de LEZ-boete zodat het in iedere gemeente anders kan zijn. De situatie in Antwerpen is momenteel de volgende:

De vaststelling van de overtreding.

Iedere gemeente kan ook zelf beslissen wie van haar personeelsleden de overtredingen op de LEZ-reglementering mag vaststellen. In de praktijk stelt men de inbreuken vast met camera’s die geplaatst zijn aan de rand van de Lage-Emissiezones. Deze camera’s registreren de niet-reglementaire voertuigen via nummerplaatherkenning.

De gegevens van de overtreders verzendt men dan naar de bevoegde personeelsleden van de betrokken gemeente die hiervan een verslag van vaststelling moeten opmaken. 

Art. 8 van het decreet bepaalt dat men steeds vermoedt dat een inbreuk op de LEZ-reglementering is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Men zal zich in eerste instantie dus steeds richten tot de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven staat. Als u niet de bestuurder was van uw voertuig, rust op u de bewijslast dit aan te tonen. U kan gelukkig met alle mogelijke middelen “van recht” aantonen dat u niet de bestuurder was van het voertuig.

In tegenstelling tot de GAS-reglementering en de Wegverkeerswet bent u als titularis van de nummerplaat niet verplicht door te geven wie dan wél de bestuurder was. Van zodra men kan aantonen niet met het voertuig te hebben gereden, ontspringt u de dans.

Als het voertuig ingeschreven is op naam van een rechtspersoon is men weliswaar verplicht de identiteit door te geven van de werkelijke bestuurder, maar…hieraan is geen sanctie verbonden. Als u dit niet doet, kan men u géén sanctie opleggen. Dit is wél het geval bij verkeersovertredingen!

Kan ik mijn LEZ-boete aanvechten?

Jazeker!  Het Decreet voorziet zowel een interne beroepsprocedure als een beroep bij de Politierechtbank.

  • Intern beroep bij de “beboetingsambtenaar”.

De titularis van de nummerplaat van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, ontvangt in een eerste fase een kopij van het verslag van vaststelling binnen de 15 dagen na de opstelling ervan.  Eveneens ontvangt de zogenaamde beboetingsambtenaar binnnen dezelfde termijn zelf ook een kopij van het verslag van vaststelling.

Vervolgens deelt deze beboetingsambtenaar binnen de 15 dagen nadat hij of zij het verslag van vaststelling heeft ontvangen, de gegevens over de vastgestelde feiten en de begane inbreuk mee aan de vermoedelijke overtreder.  Ook deelt de ambtenaar het bedrag van de administratieve geldboete mee.  Dit alles dient met een aangetekende brief te gebeuren. 

Normaal is het dan aan de overtreder om binnen de 30 dagen na deze kennisgeving om de administratieve geldboete te betalen, maar u kan deze ook betwisten binnen dezelfde termijn van 30 dagen. U dient hiertoe schriftelijk met een aangetekende brief uw verweermiddelen te bezorgen aan de beboetingsambtenaar. Dit is het zogenaamde intern beroep bij de beboetingsambtenaar. 

Verklaart de beboetingsambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de overtreder met een aangetekende brief op de hoogte van zijn met redenen omklede beslissing.  U heeft opnieuw een termijn van 30 dagen om de administratieve geldboete te betalen. Als de beboetingsambtenaar binnen de 60 dagen na ontvangst ervan niet heeft geantwoord, dan vervalt de betwiste boetebeslissing. Het kan dus altijd lonen om een verweerschrift in te dienen…

  • Beroep bij de Politierechtbank.

Art. 10 §5 van het Decreet bepaalt ten slotte dat u als (vermoedelijke) overtreder beroep kan instellen bij de Politierechtbank tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete. Dit beroep moet ingesteld zijn binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing van de beboetingsambtenaar waarbij deze op het verweerschrift heeft geantwoord. De Politierechter dient te oordelen over de wettelijkheid en proportionaliteit van de opgelegde geldboete.De Rechter kan de beslissing van de beboetingsambtenaar ofwel bevestigen, ofwel herzien, maar dit is niet uitdrukkelijk bepaald in het Decreet (in tegenstelling tot de GAS-wet).

Is er dan nog beroep mogelijk? Het decreet bepaalt hierover niets. Allicht zal de beslissing van de Politierechter definitief en bindend zijn naar analogie met een beroep tegen een GAS-boete.

Met dank aan: https://www.wanted.law/nl/